• خلاصه فیلم

    سه نوجوان که در جنگ با هم بودند و شرط میکنند باهم که هرکدام اول شهید شد دو نفر دیگر را شفیع پیش خدا قرار دهد

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

نزدیکی های غروب
1 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید