• خلاصه فیلم

    پنداری کوتاه در موسیقی ما و نسبت آن با رسانه ها، شرع، کلام و آهنگ و قالب و محتوی و مدیریت

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

موسیقی ما
ارزش گذاری برای فیلم ها

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید