• خلاصه فیلم

    در آغاز جنگ تحمیلی کشور با بحران در قسمت تعمیر و نگهداری هواپیماهای جنگی و ترابری روبرو می‌شود. خبر به گوش مقام معظم رهبری می‌رسد. مقام معظم رهبری خبر را به اطلاع امام(قدس سره) می‌رسانند و امام با ایمان قلبی و اعتماد به وعده حضرت حق به ایشان می‌گویند که بروید و بجنگید خداوند خودش همه چیز را درست خواهد کرد.

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

خاطرات و مخاطرات 1
2 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید